ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.03.2019 19:43:37
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ECZYT, TRAECZYT91Q5
Peşin
0,75
75
0,6375
63,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
22.05.2019
24.05.2019
23.05.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ECZYT, TRAECZYT91Q5
0
0
Ek Açıklamalar

8 Mart 2019 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 94.790.355 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 78.236.902 TL olduğunu tespit etmiştir.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37. maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında yasal finansal tablolarda yer alan dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %75'ine tekabül eden 78.750.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

2) Dagıtılacak kar payının;

· Sermayenin % 74,51'ine isabet eden 78.236.902 TL'si yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından,

· Sermayenin % 0,49'una isabet eden 513.098 TL'si yasal mali tablolardaki 2017 yılı olağanüstü yedeklerinden, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolardaki geçmiş yıl karlarından,

3) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %75, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi hususu ile,

4) Temettü dağıtımına 22 Mayıs 2019 tarihinde başlanılması

konusunda 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine,karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EYH Kar Dağıtım Tablosu2018.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
105.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
21.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
96.852.443
80.298.990
4. Vergiler ( - )
2.062.088
2.062.088
5. Net Dönem Kârı
94.790.355
78.236.902
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
94.790.355
78.236.902
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
94.790.355
78.236.902
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
78.236.902
78.236.902
* Nakit
78.236.902
78.236.902
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
16.553.453
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
513.098
513.098
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
66.937.500
0
70,62
0,6375
63,75
TOPLAM
66.937.500
0
70,62
0,6375
63,75
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

*Yönetim Kurulumuzun 27 Aralık 2017 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisselerimizin tamamının Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda;9 Nisan 2018 'de satış gerçekleşmiş ve özel fon hesabına aktarılacak olan 5.991.813,74 TL'lik istisna kazancı kar dağıtım tablosundaki hem SPK hem de Yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.