ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.02.2019 21:26:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
Peşin
2,288587
228,8587
1,945299
194,5299
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
Peşin
2,288587
228,8587
1,945299
194,5299
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
Peşin
2,288587
228,8587
1,945299
194,5299
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
Peşin
2,288587
228,8587
1,945299
194,5299
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
Peşin
2,288587
228,8587
1,945299
194,5299
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
24.04.2019
26.04.2019
25.04.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
0
0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.02.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 96.437.725 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 71.626.978,32 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda;

a. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini bulduğundan genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 91.601.405,83 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 18.320.281,17 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 716.269,78 TL nakit kâr payı verilmesine,

d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 38.265.031,71 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 5.606.533,27 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,

e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

f.Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 56.585.312,87 TL, net 48.097.515,94 TL dağıtılmasına,

g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 228,8587 nispetinde ve 2,2885 TL brüt, % 194,5299 nispetinde ve 1,9452TL net nakit temettü ödenmesine,

Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlanılmasına,

karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Alkim Kimya 2018 Kar Payı Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.725.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.945.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
118.262.974
80.071.467,78
4. Vergiler ( - )
21.825.249
8.444.489,46
5. Net Dönem Kârı
96.437.725
71.626.978,32
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
87.102.714
71.626.978,32
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.498.691,83
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
91.601.405,83
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
18.320.281,17
0
* Nakit
18.320.281,17
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
716.269,78
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
716.269,78
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
38.265.031,71
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
5.606.533,27
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
33.529.609,08
8.718.862,4
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
262.615,37
0
0,3
1,945299
194,5299
B Grubu
215.928,19
0
0,25
1,945299
194,5299
C Grubu
220.305,11
0
0,25
1,945299
194,5299
D Grubu
1.458,97
0
0
1,945299
194,5299
E Grubu
47.397.208,33
0
54,42
1,945299
194,5299
TOPLAM
48.097.515,94
0
55,22
1,945299
194,5299
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.