SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:26.02.2019 19:24:43
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
46.307
46.307
6.952
6.952
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
34.261
34.261
927
927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
16
12.046
12.046
6.025
6.025
Türev Finansal Varlıklar
Takipteki Finansal Varlıklar
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
KREDİLER (Net)
167.261
167.261
299.483
299.483
Faktoring Alacakları
165.550
165.550
297.206
297.206
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
10
151.237
151.237
278.125
278.125
Diğer Faktoring Alacakları
10
14.313
14.313
19.081
19.081
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
Takipteki Alacaklar (Net)
1.711
1.711
2.277
2.277
Takipteki Faktoring Alacakları
14
3.906
3.906
3.401
3.401
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)
14
-2.195
-2.195
-1.124
-1.124
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
İştirakler (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
Konsolide Edilmeyenler
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
Konsolide Edilmeyenler
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20
13.695
13.695
13.959
13.959
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21
277
277
346
346
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22
0
0
1
1
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22
0
0
25
25
DİĞER AKTİFLER
13
1.712
1.712
2.844
2.844
ARA TOPLAM
229.252
0
229.252
323.610
323.610
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33
33
57
57
Satış Amaçlı
23
33
33
57
57
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI
229.285
0
229.285
323.667
323.667
PASİF KALEMLER
ALINAN KREDİLER
24
88.205
8.926
97.131
224.436
8.893
233.329
FAKTORİNG BORÇLARI
10
394
394
538
538
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
0
57
57
Finansal Kiralama Borçları
12
0
0
63
63
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-6
-6
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
88.877
88.877
55.358
55.358
Bonolar
25
60.629
60.629
10.107
10.107
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
25
28.248
28.248
45.251
45.251
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
KARŞILIKLAR
292
292
249
249
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26
292
292
249
249
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
CARİ VERGİ BORCU
22
935
935
538
538
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22
99
99
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13
1.540
1.540
1.463
1.463
ARA TOPLAM
180.342
8.926
189.268
282.639
8.893
291.532
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
40.017
40.017
32.135
32.135
Ödenmiş Sermaye
28
25.700
25.700
25.700
25.700
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28
2.285
2.285
2.400
2.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
680
680
680
680
Yasal Yedekler
28
554
554
554
554
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
28
126
126
126
126
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
11.352
11.352
3.355
3.355
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28
3.355
3.355
-2.308
-2.308
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.997
7.997
5.663
5.663
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
PASİF TOPLAMI
220.359
8.926
229.285
314.774
8.893
323.667
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
339
0
339
551
0
551
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
12.519
0
12.519
22.587
0
22.587
ALINAN TEMİNATLAR
39
12.561.450
4.390
12.565.840
9.447.875
0
9.447.875
VERİLEN TEMİNATLAR
39
36.129
0
36.129
33.416
0
33.416
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
39
239.020
16.930
255.950
337.453
17.837
355.290
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.849.457
21.320
12.870.777
9.841.882
17.837
9.859.719
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
84.024
55.051
FAKTORİNG GELİRLERİ
29
84.024
55.051
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
77.204
53.176
İskontolu
72.153
50.092
Diğer
5.051
3.084
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.820
1.875
İskontolu
6.350
1.619
Diğer
470
256
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
30
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
31
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32
-60.465
-35.438
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.263
-28.124
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
-6
-27
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-17.550
-5.678
Diğer Faiz Giderleri
-57
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.589
-1.609
BRÜT KAR (ZARAR)
23.559
19.613
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33
-11.717
-9.465
Personel Giderleri
-6.977
-5.752
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-170
-117
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
0
Genel İşletme Giderleri
-3.559
-2.854
Diğer
-1.011
-742
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
11.842
10.148
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34
6.738
1.805
Bankalardan Alınan Faizler
1.916
76
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.588
25
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
1.588
25
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
42
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
2.557
1.123
Diğer
677
539
KARŞILIKLAR
35
-2.388
-1.555
Özel Karşılıklar
-2.388
-1.555
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36
-5.637
-3.074
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.591
-2.968
Diğer
-46
-106
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.555
7.324
BİRLEŞME KARI
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.555
7.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22.c
-2.558
-1.661
Cari Vergi Karşılığı
-2.564
-1.658
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.997
5.663
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
Cari Vergi Karşılığı
0
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.997
5.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Ana Ortaklık Payları
7.997
5.663
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.997
5.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-115
-8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.3.a
-115
-8
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15
-10
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-130
2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.882
5.655
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
8.459
6.249
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29
80.707
54.567
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32
-56.869
-33.802
Kiralama Giderleri
32
-6
-27
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29
6.820
584
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32
-355
95
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6
164
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33
-11.717
-9.466
Ödenen Vergiler
22
-1.526
-1.451
Diğer
35,36
-8.601
-4.415
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
133.793
-119.272
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10
132.222
-117.760
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
13,22
1.157
-1.608
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
10
-144
-67
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
22
397
210
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13,26,22
161
-47
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
142.252
-113.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
20,21
-243
-665
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
23
-5.997
-6.025
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.240
-6.690
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24
33.519
117.961
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
24
-136.197
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-102.678
117.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
33.334
-1.752
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6
927
2.679
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6
34.261
927
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
28
25.700
2.408
291
-5.073
5.554
28.880
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
25.700
2.408
291
-5.073
5.554
28.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8
-8
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
5.663
5.663
Kar Dağıtımı
389
2.765
-5.554
-2.400
Dağıtılan Temettü
-2.400
-2.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
389
5.165
-5.554
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700
-8
2.408
680
-2.308
5.663
32.135
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
28
25.700
-8
2.408
680
-2.308
5.663
32.135
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
25.700
-8
2.408
680
-2.308
5.663
32.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12
-127
-115
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
7.997
7.997
Kar Dağıtımı
5.663
-5.663
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.663
-5.663
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700
4
2.281
680
3.355
7.997
40.017