ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.02.2019 23:44:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurula Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.02.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ENJSA, TREENSA00014
Peşin
0,4
40
0,34
34
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.04.2019
04.04.2019
03.04.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ENJSA, TREENSA00014
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde oluşan 747.697.000,00 TL net konsolide kardan,

- 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %34 brüt %40 oranında olmak üzere 472.427.586,85 TL kar payı dağıtılmasına,

- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan 158.223.869,47 TL dönem zararının Hisse Senedi İhraç Primleriyle kapatılmasına,

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise, dağıtılacak kar payının; 196.227.508,51 TL'sinin Geçmiş Yıl Karlarından, 276.200.078,34 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

nakit kar payının 2 Nisan 2019 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2018 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
EK: 2
2018 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.181.068.967,12
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
69.407.084,38
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.321.996.000
-158.223.869,47
4. Vergiler ( - )
574.299.000
0
5. Net Dönem Kârı
747.697.000
-158.223.869,47
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
747.697.000
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
95.884
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
747.792.884
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
59.053.448,36
* Nakit
59.053.448,36
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
413.374.138,49
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
275.269.413,15
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
472.427.586,85
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34
TOPLAM
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.