YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.02.2019 18:29:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Notları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
18.02.2019
Genel Kurul Tarihi
18.03.2019
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.03.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Banka'nın 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Banka'nın kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Banka'nın sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gundem ve VekaletanameOrnegi18032019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Agenda and SampleProxy18032019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
YapiKrediGenKurBilgNotlari18032019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
YapiKrediGenAssmbInformationDoc18032019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 15:00'de, Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem ve vekaletname örneği ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.