PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.10.2018 13:19:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birleşme hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.09.2018
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2018
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014
1.000.000
1.000.000
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022
29.000.000
29.000.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
30.000.000 TL
0 TL
0 TL
30.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.09.2018
SPK Başvuru Tarihi
27.09.2018
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.10.2018 tarih ve 2018/29 sayılı toplantısında, Şirketimiz ile %100 oranında iştirakimiz olan Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak alınan 27.09.2018 tarih ve 2018/28 numaralı Yönetim Kurulu Kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde, Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Peker Proje) sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine,

2. Birleşme işleminde 30.06.2018 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Peker Proje'nin sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;

- Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,

- Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,

- TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,

- Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve

- SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,

4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Peker Proje'nin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 04.10.2018 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Peker GYO-Peker_Proje_Birleşme_YK.pdf - Diğer
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.