BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.05.2018 17:39:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birko A.Ş Genel Kurulu 9 Haziran 2018 Tarihinde Gerçekleştirilecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
15.05.2018
Genel Kurul Tarihi
09.06.2018
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.06.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
NİĞDE
İlçe
NİĞDE MERKEZ
Adres
Niğde - Bor Yolu, Birko Cad. No : 288 - NİĞDE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması.
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim kurulunun şirketin 2017 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2017 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2018 hesap dönemi için,1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
12 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri tamamlanmış olup, parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi.
13 - Ödenmiş sermayenin tamamı nakden artırılmak suretiyle 77.288.314.-TL'den; 120 milyon TL'ye artırılması ile ilgili bedelli sermaye artırımı hakkında genel kurula bilgi sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
15 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
16 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BirkoGenelKurulCagri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GenelKurulCagriBilgilendirmeveGundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.05.2018 tarih 282 sayılı kararı gereği, 2017 yılı faliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulumuzun 09 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.