İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.04.2018 18:51:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
09.04.2018
Genel Kurul Tarihi
03.05.2018
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat :37 Selçuklu/KONYA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Önemli nitelikteki Gayrimenkul veya gayrimenkullerin satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu' nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İttifak Holding Genel Kurul Çağrı Eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.