GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:13.11.2017 19:04:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Bildirimi Genz Biyo Teknoloji A.Ş.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Biyoteknoloji AR GE
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
67.226 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.11.2017
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.152
Beher Payın Alış Fiyatı
72,925 TL
Toplam Tutar
521.562 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10,64
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10,64
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10,64
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,13
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10,18
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye Artışı yoluyla pay edinimi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/09/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi' nin sermayesinin % 10,64' ine tekabül edecek 7.152 adet C grubu paylarının toplam 521.562 TL (Beşyüzyirmibirbinbeşyüzaltmışikitürklirası) bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.