ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.09.2017 18:41:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
15.06.2017 tarihinde SPK'na yapılan birleşme başvurusunun ilgili mevzuat hükümleri gereği güncellenmesi nedeniyle
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANELE, ANELT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.09.2017
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
30.06.2017
Devrolunan Şirketin Unvanı
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035
0,2089861
A
Hamiline
TREAEPT00025
B Grubu, ANELT, TREANEL00019
0,2089861
B
Hamiline
TREAEPT00017
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ?
Hayır
Ek Açıklamalar

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. ("Anel Elektrik") tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi , ("Birleşme") ve ilgili işlemlere ilişkin 28/09/2017 tarih ve 22 sayılı kararı çerçevesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") 28/09/2017 tarihinde açıklanan Birleşme'ye ilişkin 30.06.2017 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolara göre hazırlanan güncellenmiş Uzman Kuruluş Raporu duyurumuz ekinde sunulmaktadır.


Uzman kuruluş raporunda, Anel Elektrik Şirketinin değeri, Anel Telekomda sahip olduğu paylar hariç 463.504.222-TL, Anel Telekomda sahip olduğu paylar dahil 474.629.716 -TL, Anel Telekom Şirketinin değeri ise 45.086.835- TL olarak belirlenmiştir. Anel Elektrik in çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL olup 110,000,000 adet paya, Anel Telekomun çıkarılmış sermayesi ise 50.000.000 TL olup 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla Uzman Kuruluş Raporuna göre beher hissenin değeri sırasıyla (474.629.716/110,000,000) 4,315 TL ve (45.086.835/50.000.000) 0,933 TL olmaktadır. Anel Telekomun %24.68 hissesinin halihazırda Anel Elektrik' e ait olması nedeniyle 3. şahısların paylarının temsil ettiği değer 33.961.341 TL dir. Buna göre Uzman Kuruluş Raporuna göre birleşme oranı (474.629.716 /(474.629.716 +33.961.341))= %93,32 Ulaşılacak Sermaye= (110,000,000/%93,32)=117.870.867 TL/adet, Arttırılacak Sermaye 117.870.867-110.000.000=7.870.867 TL/adet olmaktadır. Anel Telekomda, Anel Elektrik dışındaki pay sahiplerinin pay adedi 50.000.000x(1-Anel Telekomdaki Anel Elektrik Payı %24.68 =37.662.148 adettir, bu çerçevede Anel Elektrik, Anel Telekom Değiştirme oranı (7.870.867/37.662.148)= %20,89861 olmaktadır. Sonuç olarak, birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2089861 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.