GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:03.08.2017 18:39:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Bildirimi-BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/07/2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
BB MEKATRONİK BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Ar-Ge
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
555.555,56 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2017
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
9.444.444
Beher Payın Alış Fiyatı
0,099 TL
Toplam Tutar
935.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
17
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
17
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
17
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,86
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
17,66
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/07/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenme zorunluluğu bulunmuyor.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

1.Önceki açıklamamızda, Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı sehven % 3,91 olarak verilmişti, % 3,86 olarak düzeltildi,


2.İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50'nin altında olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin  6'ıncı maddesinin ikinci  fıkrası kapsamına girmediği, 


3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9'uncu maddesinin 2 ‘inci fıkrasnın (a) bendinde belirtilen ilişkili taraf işlemlerine konu  olmadığı, hususları,


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.