ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:24.07.2017 12:17:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2017 tarihinde yapılmıştır.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/06/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
21/06/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
24/07/2017
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hikmet Aydın SİMİT'in atamasının onaylanması, 3. Şirketin ödenmiş sermayesinin 75.000.000 TL'ye (Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası'na) artırılmasının görüşülerek onaylanması, 4. Şirket esas sözleşme tadil tasarısının görüşülerek onaylanması, 5. Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1-Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Atilla KÖKKIZ'ı tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. 2-Gündemin ikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Abdullah Yücel AKBULUT'un yerine, kalan süre için görev almak üzere, Yönetim Kurulu tarafından atanan Hikmet Aydın SİMİT'in atanmasının kabulü oya sunuldu. Oybirliği ile atama onaylandı. 3-Şirket sermayesinin artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun; "- Şirket ödenmiş sermayesinin 50.000.000-TL'den, 25.000.000-TL'si nakden artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına, - Sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1.-TL'lik 25.000.000.-adet hisse dağıtılmasına, - Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un karar vermesi halinde işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi." şeklindeki kararı Genel Kurula karşı okundu. Önceki sermayenin ödendiği, "Olağanüstü Yedekler" hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluş olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul SMMM Odası'na 18701 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı SMMM Orhan AKOVA tarafından hazırlanan ve 13.01.2017 tarihinde düzenlenen rapor ile 17.07.2017 tarih ve 26560290 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı Genel Kurula karşı okundu. Sermaye artırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Sermayenin Temmuz ayı sonuna kadar artırılması oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 4-Şirket Esas Sözleşmesinin değişen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. Ekteki tadil tasarısı okundu. Alınan yasal izinler görüldü. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 5-Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 24/07/2017 Pazartesi tarihinde saat 10:00'da, şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı sonuçları ve Hazirun cetveli ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.