ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:02.06.2017 17:30:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

FİNANSAL TABLO VE DİPNOT DEĞİŞİKLİĞİ

İlgili Şirketler
[ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2014 - 31.12.2013 - 31.12.2012
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
ANEL TELEKOM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI
Değişikliğin Nedeni
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı hükümleri gereği
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı, 28.04.2017 tarihinde toplantısında, Şirketimizin kontrol gücüne sahip olunmayan iştiraki Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (Anel Yapı) finansal tablolarının, TMS 27 (Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı) TFRS 10 (Konsolide Finansal Tablolar Standardı) hükümlerine aykırı olarak 2012 ila 2014 yıllarında konsolide etmiş olmasının mülga seri: XI, N29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5inci  maddesinde yer alan "İşletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS'lere göre hazırlandığı hususunda dip notlara yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK' ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınır." hükmü ile II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' nin 5 inci Maddesinde yer alan "İşletmeler, Finansal tabloların hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS'yi esas alırlar." hükmüne aykırılık teşkil etmekte olduğu bu kapsamda şirketimizin 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 tarihli finansal tabloların TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe  Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı hükümlerine uygun olarak düzeltilmesi gerektiği konusunda karar almış olup söz konusu karar uyarınca gereken düzeltmeler bugün itibariyle yapılarak KAP da yer alan finansal tablolara yansıtılmıştır. Düzeltmeler, Anel Yapı Şirketinin finansallarının şirketimiz mali tablolarına tam konsolidasyon yöntemi yerine öz kaynak yöntemi ile dahil edilmesini içermekte olup  gelir gider sonuç hesaplarını etkilememektedir.

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.