BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:19.04.2017 12:04:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Yapılması İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kar Payı Dağıtımı görüşüleceği için ilgili alan işaretlenmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
18.04.2017
Genel Kurul Tarihi
21.05.2017
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
NİĞDE
İlçe
NİĞDE MERKEZ
Adres
Niğde - Bor Yolu Üzeri - Birko Cad. No : 288 NİĞDE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2016 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması.
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim kurulunun şirketin 2016 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2016 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için,1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesi.
13 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri tamamlandığından, parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve yeni yönetim kuruluna parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
15 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
16 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BilgilendirmeDokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GenelKurulCagri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 18.04.2017 tarih 231 sayılı kararı gereği, 2016 yılı faliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulumuzun 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.