LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:19.02.2024 19:41:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
19.02.2024
Genel Kurul Tarihi
12.03.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
4 - 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
5 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
8 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti ile bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Kayıtlı sermaye tavan artırım ve süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması;
10 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
12 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
15 - Revize edilmiş "Bilgilendirme Politikası", "Sürdürülebilirlik Politikası" ve "Etik İlkeler" hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması;
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Lider - OGK davet-2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Lider_Bilgilendirme_dokumani_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2024 Salı günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.