HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.06.2023 22:33:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
28.07.2023 Tarihinde Yapılacak Olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
23.06.2023
Genel Kurul Tarihi
28.07.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.07.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan ve onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin onaylanmış hali ile tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
HUB GSYO BİLGİLENDİRME DOKUMANI_28.07.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 23.06.2023 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu.

Yönetim Kurulumuz; hukuken 23 Haziran 2023 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 28 Temmuz 2023 Cuma günü, saat 11:00'de Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4 Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

23.06.2023 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.