GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.03.2023 17:28:22
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Galata Wind Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
02.03.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AGM Call Agenda and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
GK Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 4
AGM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul çağrı ilan metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde 6 Mart 2023 tarihli TTSG'de yayınlanmış olup, ayrıca işbu duyurumuz ekinde de verilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.