GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.02.2023 23:23:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yönetim Kurulunun 2022 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GWIND, TREGWIN00014
Peşin
0,5142191
51,42191
10
0,4627971
46,27971
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.05.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GWIND, TREGWIN00014
0
0
Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;


- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 1.043.955.935.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,08.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2022 yılında yapılan 5.747.506-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 1.030.459.739,92.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,


- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 384.874.021,54.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,07.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,


görülerek,


- Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,


- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 26.739.572,88.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,


- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 30.808.249,78.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 248.260.427,12.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,


- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %51.42'si oranında brüt 275.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 247.500.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanması,


- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 718.903.984,14.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 59.822.070,68.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,


hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,


katılanların oybirliği ile karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım 2023_TR.pdf
EK: 2
Kar Dağıtım 2023_ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
534.791.457,65
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
42.350.941,53
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
935.347.673
486.721.110,68
4. Vergiler ( - )
108.608.262
-104.847.089,14
5. Net Dönem Kârı
1.043.955.935
384.874.021,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-19.243.701,08
-19.243.701,08
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.024.712.233,92
365.630.320,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.747.506
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.030.459.739,92
365.630.320,46
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
26.739.572,88
26.739.572,88
* Nakit
26.739.572,88
26.739.572,88
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
248.260.427,12
248.260.427,12
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
30.808.249,78
30.808.249,78
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
718.903.984,14
59.822.070,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
247.500.000
24,02
0,4627972
46,28
TOPLAM
247.500.000
24,02
0,4627972
46,28
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.