ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:09.11.2022 18:33:40
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2022
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 30.09.2022 Finansal Tablolar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2022
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN

  

YÖNETİM KURULU'NUN

  

 

  

KARAR TARİHİ:  09.11.2022

  

KARAR SAYISI :  2022 / 20

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 09/11/2022 tarih ve 2022/20 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;  

  

 

  

1-30.09.2022 tarihli ara dönem özet konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

2- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, özet konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

3-  Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

  

 

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,  

  

 

  

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Özlem YEŞİLDERE                                                                                                          Mine Yıldız GÜNAY

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                                          Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Süleyman Aykut SARIBIYIK                                                 Can ÜNALAN

  

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetici Direktör                             Yönetim Kurulu Başkan Vekili