POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.06.2022 15:38:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
1 Ekim 2021 - 31 Aralık 2021 Tarihli Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.10.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
29.06.2022
Genel Kurul Tarihi
26.07.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli üç aylık ara hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
12 - 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 22.10.2021 tarihli ve 1 numaralı karar uyarınca 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Politeknik 01.10.2021-31.12.2021 Dönemi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.07.2022 tarihinde, saat 10:30'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacaktır.

Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.