ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.04.2022 19:08:14
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
27.04.2022
Genel Kurul Tarihi
25.05.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.
5 - 2021 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2021 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:00'da İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer,/İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine karar verildi.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Daveti, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme dökümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.