ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.04.2022 19:08:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015
Peşin
0,1000000
10
10
0,0900000
9
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
Peşin
0,0999999
9,99999
10
0,0899999
8,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
09.06.2022
13.06.2022
10.06.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUNCO00015
0
0
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27.04.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 22,45'ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1000 TL (net 0,0900 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 17.500.000,00 TL (15.750.000,00 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 09/06/2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte Şirketimiz 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar dağıtım tablosu ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
175.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.058.476
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
110.409.518
44.569.858
4. Vergiler ( - )
30.791.269
11.078.389
5. Net Dönem Kârı
79.618.249
33.491.469
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.674.573
1.674.573
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
77.943.676
31.816.895
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.750.000
8.750.000
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
8.750.000
8.750.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
60.443.676
14.316.895
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
4.958.310
0
6,36
0,09
9
B Grubu
10.791.690
0
13,85
0,09
9
TOPLAM
15.750.000
0
20,21
0,09
9
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.