KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.04.2022 12:08:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
04.03.2022
Genel Kurul Tarihi
31.03.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/Beşiktaş//İstanbul/Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.
2 - 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
3 - 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.
4 - 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.
6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 8'nci Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna Toplam Üyelerin Asgari ¼ ü Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
12 - Şirketin 2022 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.
13 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1-Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 2021 yılı faaliyet ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2-2022 yılı yardım ve bağış limiti 750.000 TL olarak belirlenmiştir.

3-Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi görüşülerek onaylanmıştır.

4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılmıştır.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Belirlenmiştir.

6-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2022 yılı hesapları için denetçi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

7- Şirket Esas Sözleşmesinin 8 inci Maddesi Değişikliğine İlişkin Tadil Tasarısı Onaylanmıştır.

Toplantı tutanaklarının imzalı kopyaları ve hazır bulunanların listesi ekte Türkçe olarak mevcuttur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
KAP Genel Kurul Katılım Cetveli Açıklama Ek.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
KAP Genel Kurul Toplantı Tutanak Ek.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.