ARÇELİK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.04.2022 17:49:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
28.02.2022
Genel Kurul Tarihi
23.03.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
7 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2022 saat 10:00'da yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

- 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı,

- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaylandı.

- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

- 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.

- Hisse geri alım programı kapsamında genel kurul tarihine kadar gerçekleştirilen işlemler onaylandı. Ayrıca söz konusu işlemlere devam edilmesi ve geri alım programının unsurlarının revize edilmesi veya yeni geri alım programına karar verilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususu onaylandı.

- Yönetim Kurulu üye sayısı, 4 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu, Sn. Ahmet Turul ve Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmesine karar verildi.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler onaylandı.

- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretleri belirlendi.

- Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi kabul edildi.

- 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır kabul edildi.

-Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.