KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.04.2022 23:21:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
01.04.2022
Genel Kurul Tarihi
28.04.2022
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAĞCILAR
Adres
Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
10 - Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,
11 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 - Dilekler ve Temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Metni .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.202 tarihli toplantısında
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.04.2022 Perşembe günü saat 15:00'de, aşağıda yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere,
Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının/davetinin şirketin www.kontrolmatik.com adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ve şirket esas sözleşmemizde belirtilen
gerekli diğer mecralarda ilan edilmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.