QNB FİNANSBANK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2022 21:41:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
24.02.2022
Genel Kurul Tarihi
30.03.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - 2021 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - 2021 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması
6 - 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması
7 - 2021 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi
12 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
14 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
15 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi
17 - 2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
19 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_30.03.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 30.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında,

1. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 2021 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) onaylanmasına,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2021 tarih ve 18283 sayılı izni; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 44883 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25.03.2022 tarih ve 73164393 sayılı izni uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin genel kurul tutanağı ekinde yer aldığı şekli ile tadil edilmesine

3. 2021 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 3,928,113,726.25 - TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 670,079.04 TL'sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi ve geriye kalan 3,927,443,647.21 TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

4. 27.09.2021 tarih ve 120 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan; 31.12.2017 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç Bireysel Krediler, Kredi kartları ve Kredili Mevduat Hesapları olmak üzere belirlenen portföyden; toplam 458,050,140 TL alacağın 103,950,000 TL bedelle Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye; toplam 305,333,607 TL alacağın 68,900,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 30.06.2018 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç İşletme Kar Merkezli Krediler ve Kredi Kartları olmak üzere belirlenen portföyden; toplam 145,454,512 TL alacağın 16,650,000 TL bedelle Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye, toplam 146,055,436 TL alacağın 16,300,000 TL bedelle Ortak Varlık Yönetimi A.Ş.'ye alacağın devri (temliki varlık satışı) yöntemi ile satılması işlemlerinin onaylanmasına,

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca ; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 25.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdür ve Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak seçilmiş olan Osman Ömür Tan'ın ve 15.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Temel Güzeloğlu'nun üyeliklerinin onaylanmasına,

6. Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu ve Genel Müdür Temel Güzeloğlu 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

7. Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 13.500 -TL huzur hakkı ödenmesi; Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesi; Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2023 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 230.000.000 TL (İki yüz Otuz milyon Türk Lirası) ödenmesine,

8. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,

9. 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına,

10. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,

karar verilmiştir.

2021 yılı içerisinde toplam 1,613,215.69 TL tutarında bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış; Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur

Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
1. TUTANAK_30_03_2022.doc_Imzalanan_KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
2. Hazirun Cetveli_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanan bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.