GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:14.03.2022 19:07:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
12 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
14.03.2022
Genel Kurul Tarihi
12.04.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ilan.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ("2021 Mali Yılı") ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

12.04.2022 günü saat 14.00'te Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1 Kağıthane İstanbul adresindeki

Şirket Merkezinde yapılacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.