SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.03.2022 18:11:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SASA, TRASASAW91E4
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SASA, TRASASAW91E4
1.120.000.000
100
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 697.435.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 8 Mart 2022 tarihli toplantısında;

-Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğine uygun olarak 64.854.990,83 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 636.990.908,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının ve Olağanüstü Yedeklerin 483.009.091,97 TL tutarındaki kısmının da eklenerek toplam 1.120.000.000,00 TL tutarın Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına;

-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; yasal kayıtlarımızda yer alan 1.361.801.286,34 TL Net Dönem Kârından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 64.854.990,83 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 1.236.655.724,70 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 112.244.825,84 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 1.120.000.000,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına;

-Mevcut 1.120.000.000 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %100 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Dividend Distribution Table.pdf
EK: 2
Kar Dağıtım Tablosu .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.120.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
90.983.009,73
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-1.187.990.000
1.361.801.286,34
4. Vergiler ( - )
1.885.425.000
-64.701.469,67
5. Net Dönem Kârı
697.435.000
1.297.099.816,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
64.854.990,83
64.854.990,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
632.580.009,17
1.232.244.825,84
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
632.580.009,17
1.232.244.825,84
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.410.898,86
4.410.898,86
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
636.990.908,03
1.236.655.724,7
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
636.990.908,03
* Nakit
* Bedelsiz
636.990.908,03
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
112.244.825,84
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
483.009.091,97
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
1.120.000.000
90,89
1
100
TOPLAM
1.120.000.000
90,89
1
100
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.