İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:01.03.2022 15:28:14
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
21.223.141
11.167.065
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8
17.794.491
11.034.757
Ters Repo Alacakları
5
132.994.536
79.707.727
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
6
36.169.580
23.390.521
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
208.181.748
125.300.070
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
1.301.888
762.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.301.888
762.343
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
206.879.860
124.537.727
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11
12.889.725
5.152.117
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
9.779.777
9.278.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.111.655
58.287
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12
-499
108.040
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.780.658
14.597.194
Yönetim Ücretleri
4
-1.919.739
-1.167.984
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
-107.787
-75.611
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
-8.396
-6.162
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7
-360.598
-238.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7
-40.145
-123.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.436.665
-1.610.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.343.993
12.986.364
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.343.993
12.986.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.343.993
12.986.364
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.942.064
-82.162.848
Net Dönem Karı (Zararı)
32.343.993
12.986.364
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.001.380
-5.210.404
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11
-12.889.725
-5.152.117
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.111.655
-58.287
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-60.174.402
-95.090.925
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-53.286.809
-66.708.767
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
539.545
577.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.427.138
-28.959.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-52.831.789
-87.314.965
Alınan Temettü
Alınan Faiz
11
12.889.725
5.152.117
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.998.140
93.254.143
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
308.468.798
309.507.133
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-258.470.658
-216.252.990
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.076
11.091.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.076
11.091.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
11.167.065
75.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
21.223.141
11.167.065
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
124.537.727
18.297.220
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.343.993
12.986.364
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
308.468.798
309.507.133
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-258.470.658
-216.252.990
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9
206.879.860
124.537.727