ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.

Merkez Adresi

ATAKAN SOK.NO:14 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İST.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
ATAKAN SOK.NO:14 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İST. 0212 340 60 00 0212 213 82 41

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

yatirimci.iliskileri@escort.com.tr

İnternet Adresi

www.escort.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşe Güldoğan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26/07/2019 02123406000 ayse.guldogan@escort.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 207123

Şirketin Faaliyet Konusu

A) Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek. B) Teknoloji alanında Ar-ge çalışmaları yapmak.C) Şirket kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti verebilir. Bu hizmetle ilgili olarak altyapı kurmak ve işletmek ile ilgili Mümessillik, Acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Makine, Teçhizat, Ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir yine konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acenta olarak tayin edebilir.D) Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.E) Fotokopi, yazıcı ve hesap makinaları ile her türlü büro malzemeleri ve bunların yedek parçalarının alımı, satımı, imali, ithali ve ihracını yapmak.H) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.İ) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.J) Şirket iş ve işlemleri ile ilgili olarak mümessillik, distribütörlük ve bayilik almak ve vermek.K) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, bu konuda ihtira hakları ve beratları, alameti farikalar, lisans ve imtiyazlar, her türlü teklif hakları marka ve ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek ve devretmek.L) J fıkrasında yazılı faaliyetlerle ilgili olarak ticari ve sınai tesisler kurmak, kurdurmak, kurulu olanlara katılmak veya başka suretle birlikte çalışmak, bu faaliyetleri başkaları adına büyütmek ve bunlar için gerekli olan organizasyonları yapmak.M) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin faaliyet ve satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunların katıldığı şirketlere devir ve ciro etmek.N) İşbu anasözleşmede öngörülen iş ve imalatların gerçekleşmesi için fabrika ve imalathanelerin çalışmasında gerekli makine ve malzemenin ithalini, alımını ve satımını yapmak.O) Şirket işleri için gerekli taşıtları satın almak, kullanmak, kullandırmak ve satmak.

P) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan hertürlü açık artırma ihale ve eksiltmelere katılmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında devlet veya özel kişilere ait ihalelere katılmak, teminat yatırmak, pey sürmek, yatırılan teminatları çözmek, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak.q) Açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi için, toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devir almak bunlara iştirak etmek.R) Şirket gayelerinin herhangi birinin temini için kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, her nevi ticari senetleri verebilir, kabul ve ciro edebilir, devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesaplar açabilir.G) Şirket iştirak ettiği şirketlerle kredi alma ilişkileri tesis edebilir, kefil, teminat ve kefalet kabul edebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir ve her türlü muamemeleri yapabilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri dilediği taktirde üçüncü şahısların lehine ipotek edebilir.Üçüncü şahıslar lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.H) Şirket konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan ticari ve her türlü gerekli muamemeler yapılabilir. İ) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yapılmış ve yapılacak projelerin uygulanması için kuruluş, fizibilite, araştırma, teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.J) Şirketçe yukarıda yazılı muamemelerden ve işlerden başka ileride şirket için faydalı olacağı düşünülen işlere girişilmek istenmesi halinde bu maddede TTK'nda tanımlanan prosedüre uygun olarak değişiklikler yapılabilir. Anasözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacak ve Genel Kurul'un değişiklikleri onaylaması halinde bu değişiklikler tescil ve ilan olunacaktır.


Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Şirket, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türden yatırım ortaklıklarıyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerine ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur.


Şöyle ki;


A) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her nevi hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarını İMKB'de veya İMKB dışında resmi veya özel şirket ve kurumlardan satın alabilir, satabilir. B) Yerli veya yabancı şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklık tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.A) Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi hükümlerine uygun olarak, kendi ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarark TTK Madde 468 -469 hükümlerine göre işlem yapabilir. B) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.Gaye ve mevzuunun tahakkuku zımnında, para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir.Keza yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç ve taahhütlerinin temini zımnında menkul rehni ve ipotek verebilir, kefalet verebilir, bunları kaldırabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve Know-How'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.C) Şirket, yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.D) Yukarıda yazılı olanlar dışında şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere de Yönetim Kurulunun teklifi, Genel Kurulun kararıyla girişebilir.

Şirketin Süresi

(05.01.2009 10:05:13) Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

TEKNOLOJİ / BİLİŞİM

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR - GRUP 2

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST TEKNOLOJİ / BIST BİLİŞİM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 20/07/2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

27/05/1994

Ticaret Sicil Numarası

334423

Vergi No

3770048284

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Halil ibrahim Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği 65,52 Bağımsız Üye Değil
Uğur Kumru Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeliği 0,01 Bağımsız Üye Değil
ÇAĞRI ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
ADEM ÖZAY Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
AYTAÇ BİTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Halil İbrahim Özer Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

49.992.100

Kayıtlı Sermaye Tavanı

80000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
HALİL İBRAHİM ÖZER 16.692.725,43 33,39 46,58
DİĞER 33.299.374,57 66,61 53,42
TOPLAM 49.992.100 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
HALİL İBRAHİM ÖZER 32757169,43 TRY 33,39
DİĞER 17234930,57 TRY 66,61
TRY

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
ESCOM 32.587.312,2 65,18

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 275000 TRY 0,01 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 49717100 TRY 0,99 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. Bilgisayar Satış ve Pazarlama 20000000,00 10000000 TRY 45 İştirak
Bilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500000,00 400000,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Nar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500000,00 200000,00 TRY 40,00 İştirak
Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 5000000,00 5000000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil